WALDBELLEGER MUSEK


D'Waldbëlleger Musek haut

D'Waldbëllerger Musek bestet aus 35 aktiven Musiker, engem Komité vun 5 Leit, ënnert der Leedung vum Nico Reinert 

Weider liesenS A I S O N  2 0 1 5:     P R O G R A M 

08/02/2015 : Kaffi Kuch an Kniddelen

18/04/2015 : Galaconcert an der Sportshal

30/04/2015 : Meekranz machen am Bësch

01/05/2015 : Verdeelen vun den Meekränz

13/05/2015 : Auditioun vum CdN an der Grondschoul

14/05/2015 : Beaufort: Castle in Concert

17/05/2015 : Millefest am Mëllerdall

20/05/2015 : Schoulfest zu Waldbëlleg

26/05/2015 : Sprangprozessioun zu Iechternach

16/06/2015 : Concert op der Place d'Armes

22/06/2015 : Virowend vun Nationalfeierdag

02/07/2015  : Concert um Dënzelt zu Iechternach

25/07/2015 : Saisonofschlossconcert zu Haler

15/08/2015 : Prozessioun zu Waldbëlleg

18/10/2015 : Thé Dansant an der Cafetéria vun der Sportshal zu Waldbëlleg

13/12/2015 : Krëschtconcert an der Kiirch zu Krëstnech

15/01/2016 : Generalversammlung am Hentgesbau

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.                                          

Created by Camille Goedert - May 2015

hit counter