WALDBELLEGER MUSEK


D'Waldbëlleger Musek haut

D'Waldbëllerger Musek bestet aus 35 aktiven Musiker, engem Komité vun 5 Leit, ënnert der Leedung vum Nico Reinert 

Weider liesenS A I S O N  2 0 1 6 / 17 :     P R O G R A M 

04/12/2016 : Krëschtconcert zu Waldbëlleg

13/01/2017: Generalversammlung

19/02/2017 : Kaffi Kuch a Kniddelen

23/04/2017 : Eischt Kommunioun

30/04/2017 : Virowend vum 1 Mee

01/05/2017 : Verdeelen vun de Meekränz

28/05/2017  : Millefest am Mëllerdall

04/06/2017 : Béierfest zu Dikkrich

06/06/2017 : Sprangprozessioun

10/06/2017 : Galaconcert an der Sportshal zu Waldbëlleg

22/06/2017 : Virowend vum Nationalfeierdag
25/06/2017 : Concert zu Stadtbredimus
08/07/2017 : Michel Rodange Feier zu Waldbëlleg
09/07/2017 : Concert zu Schëndels um Schlassfest
15/07/2107 : Dëppefest zu Waldbëlleg
16/07/2017 : Concert um Branebuerger Maart
22/07/2017 : Ofschlossconcert am Mëllerdall
15/08/2017 : Prozessioun zu Waldbëlleg
17/09/2017 : Riesling Open
19/09/2017 : Concert op der Place d'armes
10/12/2017 : Krëschtconcert zu Krëschtnech

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.                                          

Created by Camille Goedert - JUNE17